Όροι Xρήσης

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της ιδιοκτήτριας Εταιρείας (εφεξής η Εταιρεία) και του χρήστη/επισκέπτη των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου και δεσμεύει αποκλειστικά μόνο αυτούς. Οι παρακάτω όροι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου (άρθρα, εικόνες, φωτογραφίες, γραφικά, προγράμματα/εφαρμογές) και κάθε είδους αρχεία που περιλαμβάνονται στο διαδικτυακό αυτό τόπο. Η Εταιρεία διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, μέσω του ίδιου του διαδικτυακού τόπου, πάντα εντός του υπάρχοντος ή ενδεχομένως νέου νομικού πλαισίου. Ειδικότερα, διατηρεί το δικαίωμα περιορισμού της πρόσβασης σε συγκεκριμένες υπηρεσίες ή σελίδες του χωρίς προειδοποίηση και χωρίς ευθύνη εκ μέρους της Εταιρείας. Καμία ανανέωση ή τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας εάν δεν εκφράζεται εγγράφως και δεν ενσωματωθεί στους παρόντες όρους χρήσης. Εκτός εάν άλλως ορίζεται, στον παρόντα διαδικτυακό τόπο οι παραπάνω όροι χρήσης τίθενται άμεσα σε ισχύ στο σύνολό τους από την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος.

ΧΡΗΣΗ
Η χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου από τον επισκέπτη/χρήστη τεκμαίρεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή και συμφωνία αυτού με το περιεχόμενο της παρούσας σύμβασης. Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας και εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να απέχει από οποιαδήποτε δραστηριότητα που συνεπάγεται χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Πρέπει να ελέγχει συχνά το περιεχόμενο της παρούσας για ενδεχόμενες αλλαγές, καθώς η εξακολούθηση χρήσης της ιστοσελίδας μετά τις όποιες αλλαγές τεκμαίρεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των νέων όρων. Ο χρήστης/μέλος της κοινότητας του διαδικτυακού τόπου έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να επιλέξει τη διαγραφή του, στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα με σχετικό αίτημα στην Εταιρεία.
Ο χρήστης οφείλει αφενός να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου. Απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στην NETIQUETTE (Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET).

ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του Δικτύου, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται να χαρακτηρίζονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα, εύκολη και γρήγορη προσβασιμότητα. Σε καμία όμως περίπτωση, ούτε σε περίπτωση αμέλειας, εγγυάται ότι οι λειτουργίες του διαδικτυακού τόπου ή των διακομιστών θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς σφάλματα, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία, είτε πρόκειται για τον δικό της διαδικτυακό τόπο, είτε για άλλη ιστοσελίδα ή διακομιστή μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενο της.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚH ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ/COPYRIGHT
Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας – ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κείμενα, ειδήσεις, γραφικά, φωτογραφίες, σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις, οπτικά και ακουστικά βίντεο, σκίτσα, εικονογραφήσεις, προγράμματα/εφαρμογές – διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και αποτελεί αντικείμενο της πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή των παρόχων του παραπάνω υλικού. Το σύνολο των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου προορίζονται για καθαρά προσωπική μη εμπορική χρήση.
Λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στο διαδικτυακό τόπο αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρείας ή/και των προσώπων που μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων (νόμιμοι δικαιούχοι) στο διαδικτυακό τόπο, και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία.
Έργα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που αποτελούν περιεχόμενο των σελίδων και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας καθώς και προϊόντα που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών, φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και έχουν τεθεί καλόπιστα, για λόγους ενημέρωσης των χρηστών, χωρίς οποιαδήποτε πρόθεση προσβολής των αναγνωρισμένων δικαιωμάτων των δημιουργών. Σε περίπτωση διαφωνίας των δικαιούχων για τη συγκεκριμένη χρήση και εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα, η Εταιρεία θα προβεί αμέσως σε αφαίρεση του εν λόγω περιεχομένου και παύση οποιασδήποτε χρήσης αυτού.

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ
Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, αποτύπωση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, μεταφόρτωση (downloading), μετάφραση, τροποποίηση και γενικά η με οποιονδήποτε τρόπο επεξεργασία, τμηματικά ή περιληπτικά, του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδεια της Εταιρείας.
Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσης αυτού, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΕΥΘΥΝΗ
Η Εταιρεία δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται (ούτε καν από αμέλεια) για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη, από την χρήση της ιστοσελίδας της. Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση, άμεση ή έμμεση, ρητή ή λανθάνουσα. Ειδικότερα, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για αποκατάσταση τυχόν ζημίας (θετικής ή αποθετικής, που μπορεί ενδεικτικά να συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) που ίσως προκληθεί σε χρήστες / επισκέπτες ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη του διαδικτυακού τόπου, τη χρήση αυτού, τυχόν αδυναμία παροχής υπηρεσιών / πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή από τυχόν (ούτως ή άλλως μη επιτρεπόμενες) παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα / υπηρεσίες / πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο λογαριασμό του χρήστη και την τυχόν ζημία που θα υποστεί ο χρήστης εξ αυτού του λόγου. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για το απόρρητο του προσωπικού του κωδικού πρόσβασης, του αριθμού λογαριασμού και στοιχείων του που τυχόν υπάρχουν, καθώς και για τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται αναφορικά με το συγκεκριμένο λογαριασμό χρήστη. Κάθε πιθανόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού χρήστη ή κάθε άλλη παραβίαση ασφάλειας πρέπει να αναφέρεται αμέσως στην Εταιρεία. Αντιστοίχως η Εταιρεία θα λαμβάνει κάθε νόμιμο μέτρο για τη διασφάλιση του απορρήτου.
Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ενέργειά του, όπως για παράδειγμα ανάρτηση, σχόλιο ή δημοσίευση, που πραγματοποιείται εντός του διαδικτυακού τόπου της Εταιρείας και η οποία ενέργεια έχει περιεχόμενο προσβλητικό της προσωπικότητας, της τιμής, ή της υπόληψης τρίτων, ή περιεχόμενο που παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων, ή παραβιάζει τον νόμο γενικότερα. Για οποιαδήποτε ζημιά ή ηθική βλάβη προκληθεί – δια των υπηρεσιών της Εταιρείας – από την ανάρτηση, δημοσίευση ή κοινοποίηση οιουδήποτε περιεχομένου από χρήστη του διαδικτυακού τόπου, υπεύθυνος για την αποκατάσταση της είναι αποκλειστικά ο ίδιος ο χρήστης, τόσο απέναντι σε τυχόν τρίτους που υπέστησαν βλάβη, όσο και απέναντι στην Εταιρεία για την ζημία που τυχόν υπέστη από τις σχετικές ενέργειες του χρήστη.
Ρητά συνομολογείται διά της παρούσης ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του διαδικτυακού τόπου οποιαδήποτε αξίωση διοικητικής ή δικαστικής φύσεως, και αυτή πηγάζει από την προσβολή εκ μέρους του χρήστη οποιασδήποτε φύσεως δικαιωμάτων τρίτων, ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να υπερασπιστεί, να αποζημιώσει και να απαλλάξει την Εταιρεία, τους υπαλλήλους, διευθυντές, ιδιοκτήτες, συνεργάτες, πληροφοριοδότες, δικαιοδόχους και δικαιοπαρόχους, από οποιαδήποτε ευθύνη και έξοδα, περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό των δικηγορικών και δικαστικών εξόδων που τυχόν ανακύψουν σε σχέση με οποιαδήποτε αξίωση προκύψει από χρήστη ή από τρίτον που χρησιμοποιεί λογαριασμό χρήστη. Η Εταιρεία διατηρεί, όμως, το δικαίωμα, κατόπιν συνεργασίας με το χρήστη, να αναλάβει με δικά της έξοδα, την αποκλειστική υπεράσπιση και τον έλεγχο κάθε θέματος που υπόκειται σε αποζημίωση από το χρήστη. Ως εκ τούτου ο χρήστης ρητά αποδέχεται και αναγνωρίζει ότι, εκτός της αποκλειστικής του ευθύνης για την ανάρτηση και δημοσίευση οιουδήποτε θέματος ή σχολίου, αναλαμβάνει την υποχρέωση, σε τυχόν νομική εμπλοκή, να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημιά της Εταιρείας, ή τρίτου προερχόμενη από δική του ενέργεια κατά τα ανωτέρω. Ιδίως δε σε περίπτωση ζημιάς τρίτου και κίνηση νομικής διαδικασίας ενώπιον των Δικαστηρίων, υποχρεούται να ασκεί πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της Εταιρείας, και στη συνέχεια να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό, που ενδεχομένως επιδικαστεί υπέρ τρίτου σε βάρος της Εταιρείας.

ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟΙ/HYPERLINKS
Η Εταιρεία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών άλλων διαδικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία τυχόν παραπέμπει μέσω “δεσμών” (hyperlinks) ή διαφημιστικών πλαισίων. Οι παραπεμπτικοί αυτοί σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών, ενώ οι διαδικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των διαδικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων διαδικτυακών τόπων και η Εταιρεία ουδεμία φέρει ευθύνη για το περιεχόμενό τους και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους , καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

ΠΑΡΟΤΡΥΝΣΗ
Κανένα μέρος του περιεχομένου δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, οδηγία, συμβουλή ή προτροπή του χρήστη για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη. Αντιθέτως, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του χρήστη / επισκέπτη κατόπιν προσωπικής αξιολόγησης να ενεργήσει με βάση τη δική του βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης της Εταιρείας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΤΩΝ
Η ιστοσελίδα δίνει στους χρήστες την επιλογή να δημοσιεύουν στο διαδικτυακό τόπο δικό τους περιεχόμενο, ή να παραπέμπουν σε δικό τους περιεχόμενο δημοσιευμένο σε άλλους διαδικτυακούς τόπους.
Το περιεχόμενο που υποβάλλουν και δημοσιεύουν οι χρήστες, παραμένει ιδιοκτησία τους, παραχωρώντας παράλληλα στο διαδικτυακό τόπο το δικαίωμα απεριόριστης, χωρίς αντίτιμο άδειας για χρήση, διανομή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, προσαρμογή, δημόσια προβολή και εκμετάλλευση του περιεχομένου οποτεδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή έντυπο, που δεν παραβιάζει ωστόσο το ηθικό τους δικαίωμα ως δημιουργών.
Το υλικό, οι πληροφορίες και οι απόψεις που προέρχονται από το χρήστη και βρίσκονται ή εκφράζονται στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, και δεν προέρχονται από αυτήν, δεν είναι εφικτό να ελεγχθούν πριν τη δημοσίευσή τους. Η Εταιρεία, ωστόσο, διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει το περιεχόμενο αυτό και να εμποδίζει την ανάρτηση, μετάδοση ή δημοσίευση υλικού παράνομου, απειλητικού, δυσφημιστικού, προσβλητικού, άσεμνου, σκανδαλώδους, εμπρηστικού, εκβιαστικού, πορνογραφικού, ρατσιστικού, ή οτιδήποτε άλλου θα μπορούσε να θεωρηθεί αντίθετο στο νόμο ή με άλλο τρόπο να εγείρει νομική ευθύνη, και εφόσον είναι σε αυτήν εφικτό. Σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψη της Εταιρείας, περιεχόμενο της ανωτέρω κατηγορίας η τελευταία δικαιούται να το αφαιρέσει χωρίς προειδοποίηση ή οποιαδήποτε άλλη διατύπωση, παράλληλα δε, διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη, ενώ οι αποφάσεις της σε ουδεμία διαδικασία επανελέγχου υπόκεινται. Οι χρήστες από την πλευρά τους αναγνωρίζουν το παραπάνω δικαίωμα ελέγχου και προέγκρισης του υλικού που θέλουν να δημοσιεύσουν στο διαδικτυακό τόπο.
Η Εταιρεία διατηρεί ακόμη το δικαίωμα να αρνείται τη δημοσίευση περιεχομένου ή να διαγράφει περιεχόμενο που παραβιάζει δικαιώματα χρήσης, εμπορικά σήματα, εμπορικά συμβόλαια ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας (φυσικών ή νομικών) προσώπων καθώς επίσης και υλικό που παραβιάζει προσωπικά δεδομένα προσώπων.
Κάθε χρήστης που δημοσιεύει οποιασδήποτε μορφής περιεχόμενο στην ιστοσελίδα δηλώνει με τη δημοσίευση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι:
Έχει το δικαίωμα να υποβάλει και να δημοσιεύσει το περιεχόμενο αυτό, που δεν περιλαμβάνει ή δεν παραβιάζει κατατεθειμένα εμπορικά σήματα, λογότυπα ή υλικό προστατευμένο από πνευματικά δικαιώματα οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.
Απαλλάσσει την ιστοσελίδα και την Εταιρεία από οποιοδήποτε κόστος δικαιώματος εκμετάλλευσης, αμοιβή και οποιοδήποτε άλλο χρέος προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εξαιτίας της δημοσίευσης αυτής του περιεχομένου που έχει υποβάλει.
Κάθε πρόσωπο που «φωτογραφίζεται» στο περιεχόμενο έχει συναινέσει στην απεικόνισή του.
Έχει όλες τις αναγκαίες άδειες για τη χρήση του περιεχομένου που υποβάλλει.
Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη δημόσια δραστηριότητά τους στο διαδικτυακό τόπο. Εάν επιλέξουν να συμμετέχουν σε δημόσιες δραστηριότητες εντός του δικτυακού τόπου, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία που υποβάλλουν εκεί μπορεί να διαβαστεί, συλλεχθεί, ή να χρησιμοποιηθεί από άλλους χρήστες της δικτυακής κοινότητας. Σύμφωνα με την Οδηγία 2000/31/ΕΚ, η Εταιρεία, φορέας παροχής των υπηρεσιών της ιστοσελίδας, απαλλάσσεται από την προληπτική ευθύνη και από την υποχρέωση δραστήριας και συστηματικής αναζήτησης περιεχομένου για εντοπισμό ενδεχόμενων παρανομιών. Σε περίπτωση, όμως, τυχόν γνώσης παράνομου περιεχομένου, στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών, χωρίς ευθύνη επιλογής του παρόχου του περιεχομένου, που μπορεί να είναι οποιοσδήποτε χρήστης, η Εταιρεία έχει υποχρέωση να το αποσύρει ταχέως και να καταστήσει μη εφικτή την πρόσβαση σε αυτό. Εάν κάποιος χρήστης επιθυμεί να αποσύρει περιεχόμενο που έχει υποβάλει, οφείλει να ενημερώσει την Εταιρεία χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας που υπάρχει στο διαδικτυακό τόπο. Οι χρήστες οφείλουν να είναι ευγενείς και να επιδεικνύουν κόσμια συμπεριφορά με τις αναρτήσεις τους. Με την παρούσα συμφωνούν ότι δεν θα χρησιμοποιούν δυσφημιστική γλώσσα, δεν θα απειλούν και δε θα προσβάλλουν λεκτικά άλλα μέλη της σελίδας καθώς και δεν θα διακόπτουν σκοπίμως με επαναλαμβανόμενα μηνύματα ή μέσω της αζήτητης ηλεκτρονικής επικοινωνίας, «spams», τις συζητήσεις των υπολοίπων μελών. Θα απευθύνονται με σεβασμό ο ένας στον άλλο χωρίς διακρίσεις βάσει του φύλου, της φυλής, της θρησκείας, της εθνικότητας, της γεωγραφικής περιοχής, των σεξουαλικών προτιμήσεων, της διανοητικής ή κινητικής αναπηρίας κ.ά. Ενδεχόμενη αντίθετη/ανάρμοστη συμπεριφορά, θα αντιμετωπίζεται με άμεση και οριστική άρνηση πρόσβασης σε μέρος ή στο σύνολο των υπηρεσιών. Στόχος της Εταιρείας είναι όλα τα μέλη της διαδικτυακής αυτής κοινότητας να αισθάνονται ευπρόσδεκτα και ασφαλή εντός του πλαισίου αυτής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Οι ενδιαφερόμενοι να διαφημιστούν στις σελίδες του διαδικτυακού τόπου θα πρέπει να συμπληρώσουν σχετική αίτηση με τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία Επιχείρησης – Τηλέφωνο – E-mail – URL (Ηλεκτρονική διεύθυνση της προς διαφήμιση ιστοσελίδας) και να την αποστείλουν στην Εταιρεία.
Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν οι διαφημιζόμενοι κατά την παροχή υπηρεσιών στις σελίδες τους.

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ
Για τη συμμετοχή των χρηστών/επισκεπτών σε ψηφοφορία που διενεργείται από την Εταιρεία ενδεχομένως να ζητηθούν προσωπικά στοιχεία αυτών. Η ανωτέρω συμμετοχή εναπόκειται στη βούλησή τους. Κατόπιν συμμετοχής σε αυτή, η ψήφος του χρήστη καταγράφεται αποκλειστικά για την εξαγωγή συμπερασμάτων σε σχέση με τη θέση της κοινής γνώμης πάνω σε ορισμένο ζήτημα.

NEWSLETTER
H υπηρεσία newsletter service παρέχεται από το διαδικτυακό μας τόπο σε όσους χρήστες το επιθυμούν, αφού προηγουμένως συμπληρώσουν μια σχετική φόρμα με ορισμένα προσωπικά τους στοιχεία άλλα υποχρεωτικά και ορισμένα άλλα προαιρετικά, εφόσον οι ίδιοι το θέλουν και μόνο τότε. Με αυτόν τον τρόπο εγγράφονται στους λήπτες παραληπτών στοιχείων από το newsletter service (πχ. Newsletters, Ενημερωτικά Δελτία, Δελτία Τύπου, Προσκλήσεις κλπ.), χωρίς αυτό να σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι αποκτούν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα οποία σε κάθε περίπτωση προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων και ανήκουν κατ’ αποκλειστικότητα στην δικαιούχο. Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του διαδικτυακού τόπου η τελική εγγραφή ή μη στη συγκεκριμένη υπηρεσία, καθώς και η ενδεχόμενη διαγραφή κάποιου ενδιαφερόμενου. Θεμιτή είναι σε κάθε περίπτωση η εκδήλωση οποτεδήποτε της επιθυμίας του χρήστη να διαγραφούν τα προσωπικά του στοιχεία καθώς και η οριστική του διαγραφή από τη mailing list.

ΑΝΗΛΙΚΟΙ
Ανήλικοι έχουν πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων/εχόντων την επιμέλεια του προσώπου τους, οι οποίοι φέρουν όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες που περιλαμβάνονται στο παρόν. Οι ανήλικοι δεν υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται και συμπληρώνονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις Οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Εάν ορισμένη διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.
Σε περίπτωση που η Εταιρεία αποφασίσει την καταβολή συνδρομητικής χρέωσης για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ή/ και για την πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο, θα προηγείται έγκαιρη ενημέρωση και σχετική συμφωνία των μελών.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η παρούσα σύμβαση καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας των προσωπικών στοιχείων των επισκεπτών / χρηστών / μελών (εφεξής “χρήστες”) από την Εταιρεία (ιδιοκτήτρια, δημιουργό και δικαιούχο όλων των δικαιωμάτων της διαδικτυακής πύλης www.andro.gr ). Δια του παρόντος διαδικτυακού τόπου η Εταιρεία δύναται να συλλέγει προσωπικές πληροφορίες, όπως: Όνομα, Επώνυμο, Φύλο, Δ/νση κατοικίας ή προσωρινής διαμονής, Ημερομηνία και τόπο γέννησης, Απασχόληση, Επίπεδο μόρφωσης, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) κ.ά. κατά την εγγραφή του χρήστη στην ιστοσελίδα. Προσωπικά στοιχεία μπορεί επίσης να ζητηθούν με διάφορες Φόρμες Υποβολής Στοιχείων και όταν οι χρήστες χρησιμοποιούν τα προϊόντα ή / και τις υπηρεσίες της σελίδας ή / και όταν οι χρήστες επισκέπτονται ορισμένες σελίδες του διαδικτυακού τόπου. Ο χρήστης/επισκέπτης συγκατατίθεται ρητά και ανεπιφύλακτα να διαθέτει τα παραπάνω προσωπικά του στοιχεία στο διαδικτυακό τόπο, όπου αυτό απαιτείται ή του ζητηθεί.
Η Εταιρεία δύναται να χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία για ενημερωτικούς σκοπούς ή για να προβαίνει σε αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή αλληλογραφίας ανακοινώσεων / ειδήσεων προς τον εγγεγραμμένο χρήστη / επισκέπτη, εκτός εάν ο τελευταίος δεν το επιθυμεί και το εκφράζει ρητώς στην επικοινωνία του προς την Εταιρεία.
Η Εταιρεία δεν διαθέτει προς πώληση προσωπικά στοιχεία τρίτων ή των χρηστών/επισκεπτών του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Η Εταιρεία δεν μεταφέρει ούτε δημοσιοποιεί προσωπικά στοιχεία των χρηστών/επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου σε τρίτους, εκτός εάν νόμος ορίζει διαφορετικά ή αν αποτελεί συμβατική υποχρέωση απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της Ιστοσελίδας και την πραγματοποίηση των λειτουργιών της.
Η Εταιρεία, η ίδια ή μέσω εκτελούντος την επεξεργασία, είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι χρήστες/επισκέπτες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών-πληροφοριών του. Ο χρήστης/επισκέπτης μπορεί να επικοινωνεί με τον διαχειριστή (administrator) του διαδικτυακού τόπου, προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή ή την διαγραφή του.

COOKIES
Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού – web server) αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για την καταγραφή προσωπικών δεδομένων του χρήστη ούτε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και των σελίδων το διαδικτυακού τόπου καθώς και για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας.
Τα cookies ως τεχνικά απαραίτητα, εξαιρούνται της γενικής υποχρέωσης ενημέρωσης και λήψης συγκατάθεσης του χρήστη σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 4 ν. 3471/2006 καθώς έχουν ως αποκλειστικό σκοπό τη «διενέργεια της διαβίβασης μίας επικοινωνίας μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή είναι αναγκαία για την παροχή υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας, την οποία έχει ζητήσει ρητά ο χρήστης ή ο συνδρομητής». Ενδεικτικά χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους λόγους:
Για την παροχή προς τους χρήστες πρόσβασης στις προσωπικές τους υπηρεσίες, μέσω εισόδου στο λογαριασμό τους (login),
Για την παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών στους χρήστες,
Για την καταγραφή γενικών στοιχείων επισκεψιμότητας,
Για την διενέργεια ερευνών, ώστε να βελτιώνεται το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες και η διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες,
Για την τεχνικά εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και σελίδων,
Για την εμφάνιση πληροφοριών στους χρήστες με βάση τα ενδιαφέροντα και τις δραστηριότητες που τυχόν έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή τους.
Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το φυλλομετρητή του (browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, είτε να μην επιτρέπει την χρήση cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει επιλέξει να μην δέχεται cookies για την αναγνώρισή του, για τεχνικούς λόγους δεν θα μπορεί να έχει πρόσβαση στις προσωπικές υπηρεσίες (όπου απαιτείται να γίνεται login).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ IP
Η διεύθυνση IP καθορίζεται από τον πάροχο της σύνδεσης μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη/χρήστη έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και στη συνέχεια στην ιστοσελίδα. Η διεύθυνση IP κρατείται για τεχνικούς λόγους, καθώς και για θέματα που άπτονται της ασφάλειας των συστημάτων της ιστοσελίδας (server, database, δίκτυο κλπ), ενώ παράλληλα αξιοποιείται για τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων. Η διεύθυνση IP πρόσβασης του χρήστη στις σελίδες του δύναται να αποτελέσει αντικείμενο επεξεργασίας και να γνωστοποιηθεί σε τρίτους εφόσον ζητηθεί, τηρουμένης της νόμιμης προβλεπόμενης διαδικασίας και κατόπιν έγγραφης συγκατάθεσης του χρήστη.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Η Εταιρεία και η ιστοσελίδα ακολουθεί απαρέγκλιτα την ελληνική νομοθεσία περί Τήρησης Αρχείου και Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων (Ν. 2472/1997, με τις τροποποιήσεις του Ν. 3625/2007, Ν. 3471/2006, Π.Δ. 207/1998, Π.Δ. 79/2000, αρθρ. 8 Ν. 2819/2000) καθώς την ευρωπαϊκή νομοθεσία (Οδηγίες 95/46/ΕΚ, 97/66/ΕΚ και 2002/58/ΕΚ).
Η συλλογή όλων των δεδομένων που εμπίπτουν στην κατηγορία των προσωπικών δεδομένων, καθώς και των πληροφοριών σχετικά με τον υπολογιστή, το κινητό τηλέφωνο ή άλλη συσκευή που χρησιμοποιεί ο χρήστης για την πρόσβασή του στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας, όπως η διεύθυνση IP, γεωγραφικές πληροφορίες, συσκευές ταυτοποίησης, τύπος φυλλομετρητή, γλώσσα φυλλομετρητή και άλλες πληροφορίες συναλλαγών, τις οποίες είτε αποστέλλουν κατά περίπτωση οι χρήστες ή συγκεντρώνονται κατά την πλοήγηση-περιήγηση και χρήση του διαδικτυακού τόπου από τους χρήστες, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις.
Τα στοιχεία που δηλώνονται στις παραπάνω περιπτώσεις, δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και δεν δημοσιοποιούνται ούτε αποτελούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντικείμενο εκμετάλλευσης. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο στο μέτρο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο για την:
εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των επιμέρους υπηρεσιών, που παρέχει η ιστοσελίδα στους χρήστες της,
ενημερωτική υποστήριξη των χρηστών,
επιλογή του περιεχομένου που προσφέρεται στους χρήστες, ώστε να είναι συναφές με τις γενικές τους προτιμήσεις,
ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των χρηστών σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διατίθενται από και μέσω της ιστοσελίδας,
ενημέρωση τους σχετικά με νέες υπηρεσίες και προϊόντα,
εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας της ιστοσελίδας.
Κατ’ εξαίρεση η εταιρεία μπορεί να γνωστοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών της στις εξής περιπτώσεις:
Όταν έχει τη ρητή συγκατάθεση χρηστών για την καθ’ οιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση των προσωπικών τους στοιχείων,
Όταν η δημοσιοποίηση γίνεται προς τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συνεργάζεται η εταιρεία, και μόνο μέχρι του βαθμού που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή της εκάστοτε υπηρεσίας από τη σελίδα,
Εάν απαιτηθεί από τον νόμο, απόφαση δικαστηρίου ή ζητηθεί από οποιαδήποτε άλλη κρατική ή κανονιστική αρχή, κατόπιν σχετικής άδειας από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει ο χρήστης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, διαφημίσεων, κλπ). Τα cookies είναι απαραίτητα για την αναγνώριση ή/και διατήρηση περιεχομένου που εισάγει ο συνδρομητής ή χρήστης κατά τη διάρκεια μίας σύνδεσης (session) σε ιστοσελίδα καθ’ όλη τη διάρκεια της συγκεκριμένης σύνδεσης. Είναι απαραίτητα για τον έλεγχο αυθεντικότητας του χρήστη σε υπηρεσίες που το απαιτούν (π.χ. κατά την πραγματοποίηση μίας τραπεζικής συναλλαγής μέσω του διαδικτύου). Εγκαθίστανται με σκοπό την ασφάλεια του συνδρομητή ή χρήστη, όπως για παράδειγμα  «cookies» που εντοπίζουν επαναλαμβανόμενες αποτυχημένες προσπάθειες εισόδου στον λογαριασμό ενός χρήστη σε μία συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Ενδεχομένως να έχουν πολυμεσικό περιεχομένο, όπως flash player «cookies», κατά τη διάρκεια μίας σύνδεσης (session) σε ιστοσελίδα. Τέτοια είναι για παράδειγμα τα  «cookies» που εγκαθίστανται με την προβολή ενός βίντεο στην ιστοσελίδα που έχει επισκεφτεί ο χρήστης, ή να «θυμούνται» τις επιλογές του συνδρομητή ή χρήστη σχετικά με την παρουσίαση της ιστοσελίδας (π.χ. «cookies» που αφορούν την επιλογή της γλώσσας ή της παρουσίασης αποτελεσμάτων αναζήτησης σε μία ιστοσελίδα).

 

Button to top